Termín: 11. 5. 2023
Čas: 9:00–16:00
Místo: Online ZOOM (mikrofon + kamera)
Max. počet účastníků: 12
Základní cena: 2500 Kč
Zvýhodněná cena: 2000 Kč

Pro zaměstnance registrovaných poskytovatelů sociálních služeb (do poznámky vložte odkaz na zápis vaší organizace v registru https://www.mpsv.cz/registr-poskytovatelu-sluzeb
a pro studenty-samoplátce, do poznámky v přihlášce uveďte školu – platí pro řádné denní studium Bc., Mgr. Ing. (limit 26 let)

Akreditace: MPSV A2021/1395-SP/PC/PP/VP
MŠMT DVPP: Komunikace v obtížných situacích, MSMT- 34239/2019-2-1143
8 vyuč. hodin

Cílová skupina

Kurz je určen pro všechny, kteří se dostávají do kontaktu s lidmi v náročných životních situacích a mohou se tak setkat s jednou z reakcí na takovéto situace –  agresí. Poznatky z kurzu a praktické nácviky využijí : lékaři, zdravotní sestry, pedagogičtí pracovníci, psychologové, sociální pracovníci, pracovníci v přímé obslužné péči, osobní asistenti apod. Zároveň je kurz přínosný i pro širokou veřejnost. 

Cíl kurzu

  • Během kurzu se účastníci seznámí s problematikou agresivního chování nejen v teoretické rovině, ale zejména tak, aby po jeho absolvování uměli rozpoznat již počínající známky narůstající agrese a získali základní praktické dovednosti využitelné pro prevenci agresivního chování. Naučí se také adekvátně reagovat na akutní agresivní chování klienta tak, aby je dokázali eliminovat či minimalizovat.

Obsah kurzu

  • agresivita, její původ a význam v lidském chování
  • možné spouštěče agresivního chování, fáze a druhy agresivního chování vč. vhodných postojů a intervencí vedoucích k stabilizaci situace.
  • práce  s kazuistikami a vlastními zkušenostmi
  • modelové situace
  • práce se sebou, s vlastními negativními pocity, které může agresivní chování klientů vyvolat a nácvik krátkých psychohygienických cvičení vycházejících z biosyntézy

Chcete se přihlásit na kurz?